REGULAMIN

Kraków 10.02.2022r.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ OT EDUCATION

I Postanowienia ogólne
1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego
regulaminu.
2. Organizatorem szkoleń jest Centrum Szkoleniowe OT Education
ul. Stańczyka 14 30-126 Kraków
3. Wszystkie informacje związane z możliwością zapisu na szkolenia (w tym nadsyłania
zgłoszeń, terminów i miejsca szkoleń oraz form i terminów płatności) oraz
dotyczących tematyki i programów szkoleń są opisane w ofercie poszczególnych
szkoleń dostępnych na stronie internetowej Organizatora – www.oteducation.pl .
4. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z
niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją.

 

II Zgłaszanie udziału
1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje po przesłaniu zgłoszenia za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora w zakładce
konkretnego szkolenia.
2. Uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego przez Klienta jest równoznaczne
z zawarciem Umowy pomiędzy Organizatorem a Klientem.
3. Złożenie prawidłowego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez
Zamawiającego Regulaminu oraz postanowień Umowy.
4. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego przez Klienta, zostanie doręczone
potwierdzenie – na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta – zapisu na
szkolenie, zawierającego w szczególności dane Organizatora, informację o zakresie,
miejscu, terminie oraz cenie szkolenia i warunkach płatności.
5. Certyfikaty, będące potwierdzeniem udziału w szkoleniu, wystawiane są z
wykorzystaniem danych wprowadzonych w formularzu zgłoszeniowym na
szkolenie. Uczestnik zobowiązany jest do poprawnego wprowadzenia danych
osobowych.

 

III Płatności
1. W celu potwierdzenia zgłoszenia, Klient jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w
terminie i wysokości wskazanej przez Organizatora, na przesłany za pomocą
wiadomości e-mail numer rachunku bankowego.
2. Pozostała kwotę za szkolenie (koszt szkolenia pomniejszony o zaliczkę) należy
wpłacić w terminie wyznaczonym przez Organizatora, na przesłany za pomocą
wiadomości e-mail numer rachunku bankowego. Za dzień płatności uznaje się dzień
uznania środków przez rachunek bankowy Organizatora.
3. W przypadku braku wpłaty pozostałej kwoty w wyznaczonym terminie Klient zostaje
skreślony z listy Uczestników.
4. Zaliczka jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi
sytuacja odwołania szkolenia przez Organizatora. Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
będą wysyłane pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres
e-mailowy lub numer kontaktowy.

 

IV Rezygnacja z uczestnictwa
1. W przypadku chęci rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, Klient zobowiązany jest
zgłosić ten fakt Organizatorowi poprzez kontakt mailowy na adres:
biuro@oteducation.pl lub telefonicznie pod numerem 664 067 726.
2. W zależności od momentu, w którym Klient złożył rezygnację, koszty udziału w
szkoleniu:
a) są zwracane w całości na wskazany numer konta bankowego w przypadku jeżeli
rezygnacja nastąpiła od momentu zapisu do 6 tygodnia przed szkoleniem
b) nie są zwracane jeśli rezygnacja nastąpiła od 6 tygodni do rozpoczęciu szkolenia.
W uzasadnionych przypadkach (np. choroba potwierdzona zwolnieniem
lekarskim) istnieje możliwość przeniesienia środków na poczet kolejnej edycji
szkolenia lub innego wybranego szkolenia z oferty OT Education.
3. W każdym z wymienionych wyżej przypadków istnieje możliwość wskazania
Uczestnika zastępczego, który będzie uczestnikiem danego szkolenia, po
wcześniejszej akceptacji przez Organizatora. W tym przypadku całość wpłaty zostaje
zwrócona Uczestnikowi, który zgłosił rezygnację.

 

V Odwołanie szkolenia, zmiana terminu i miejsca szkolenia
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu szkolenia w
przypadku, kiedy :
a) nie zbierze się wymagana grupa (minimalna liczba Uczestników wynosi 6 osób)
b) dojdzie do zdarzeń losowych lub niezależnych od Organizatora (np. choroba
prowadzącego, brak dostępności sali szkoleniowej itp.)
2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, całość kwoty zostanie
zwrócona Uczestnikowi w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od momentu
poinformowania Uczestnika o odwołaniu szkolenia.
3. W przypadku zmiany terminu szkolenia, Uczestnik ma prawo udziału w tym samym
szkoleniu w innym terminie lub innym dostępnym w ofercie szkoleniu po uzgodnieniu
z Organizatorem. W przypadku rezygnacji ze skorzystania z tych opcji, Uczestnik
otrzyma zwrot całości wpłaconej kwoty w terminie nieprzekraczającym 5 dni
roboczych od momentu poinformowania Organizatora o rezygnacji.
4. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani jakiejkolwiek innej
odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników koszty związane z podróżą i
poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty
rezerwacji i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związanej z
zakwaterowaniem).
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany prowadzącego szkolenie na innego
instruktora (posiadającego stosowane kwalifikacje), bez możliwości roszczeń
finansowych Uczestników, po uprzednim poinformowaniu uczestników poprzez
wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w przypadku
wystąpienia niezależnych od niego okoliczności. O zmianie miejsca szkolenia
Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników drogą mailową i/ lub
telefoniczną.

 

VI Ceny szkoleń
1. Ceny poszczególnych szkoleń obejmują:
a) udział w szkoleniu
b) komplet materiałów szkoleniowych
c) bufet w czasie przerw kawowych
d) certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
e) opcjonalnie inne materiały niezbędne do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu
2. Ceny przedstawione w ofercie szkoleniowej są cenami brutto i podane są w polskich
złotych (zł).
3. Organizator oferuje zniżki na szkolenia dla osób zrzeszonych w Polskim
Stowarzyszeniu Terapii Zajęciowej (PSTZ) oraz dla studentów kierunku Terapia
Zajęciowa. Organizator przyznaje indywidualnie zniżkę po weryfikacji autentyczności
statusu z tytułu którego nakładana jest zniżka – w przypadku studentów konieczność
przedłożenia skanu legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego status
studenta, w przypadku osób zrzeszonych w PSTZ weryfikacja z listą zrzeszonych
terapeutów.

 

VII Odpowiedzialność
1. Wszyscy Uczestnicy biorą udział w szkoleniach organizowanych przed OT Education
na własną odpowiedzialność.
2. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez OT Education ponoszą pełną
odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania
szkoleń z własnej winy.

 

VIII Prawa autorskie
1. Wszystkie szkolenia dostępne w ofercie OT Education są chronione prawem
autorskim.
2. Uczestnicy szkoleń realizowanych przez Organizatora zobowiązani są do
przestrzegania praw związanych z ochroną własności intelektualnej. Zabrania się
kopiowania całości lub fragmentów otrzymanych materiałów szkoleniowych bez
uzyskania zgody autora. Podczas szkoleń zabrania się używania wszelkich urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk bez wyraźnej zgody Prowadzącego.
3. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku na zdjęciach i
filmach wideo nagranych podczas szkoleń, w których uczestniczył i nie rości sobie
praw finansowych ani żadnych innych do ich publikacji na stronie ani mediach
społecznościowych Organizatora (na portalu Facebook i Instagram).
4. Uczestnik niewyrażający zgody na publikację wizerunku zobowiązany jest do
poinformowania o tym Organizatora najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 

IX Składanie reklamacji
1. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Szkolenia organizowanego
przez OT Education lub innych kwestii związanych z organizowanym Szkoleniem
(np. problemy z płatnością, fakturę itp.).
2. Reklamacje można składać w formie elektronicznej na adres mailowy
biuro@oteducation.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora : ul.
Stańczyka 14 30-126 Kraków.
3. Reklamacje można składać najpóźniej do 14 dni po zakończeniu Szkolenia lub
wystąpienia zdarzenia reklamacyjnego.
4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania
Uczestnika lub siedziby firmy Uczestnika, nazwa, data i miejsce przeprowadzonego
szkolenia, wskazanie okoliczności reklamacyjnych wraz z uzasadnieniem.
5. Organizator po zapoznaniu się z treścią reklamacji, rozpatruje ją w terminie do 14 dni
od otrzymania reklamacji.
6. Wszelkie kwestie sporne, mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą
starały się rozwiązać polubownie.

 

X Postanowienia końcowe
1. Umowa podlega prawu polskiemu.
2. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania
Umowy. W szczególności ww. zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany
przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia
dotychczasowej treści Regulaminu.
3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U.
z 2016 poz. 922) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu, do przesyłania przez OT Eduction
informacji handlowych.